Dernek Tüzüğü
GERİ


TRABZON SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ                

 Derneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı:“TRABZON SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” dir.

Derneğin Merkezi Trabzon ilidir. Şubesi açılmayacaktır. Logosu aşağıdaki gibidir.

 Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 2- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı aşağıda gösterilmiştir.

a) Trabzon’ un sosyal, ekonomik, teknolojik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine katkı vermek, toplumun ihtiyaçları,  anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak iş  insanlarının kişisel ve toplumsal gelişmelerinde onlara yardımcı olacak bilgi ve yeteneklerini artırmaları için gerekli olanakları, toplumun fiziki ve sosyal olanaklarını tanıyıp, bu konulara eğilmeye özendirmek, üyeleri arasındaki  ilişkileri dostluk ve hizmet çerçevesinde geliştirmek, ahlaki standartları, mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek, Trabzon’un ve toplumun ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatları daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Trabzon’a daha iyi hizmet için bireysel ve gurup çalışması olanaklarını sağlamak,

b) Dernek yukarıda belirtilen amacının gerçekleştirilmesi konusunda doğrudan doğruya uygulama veya uygulayıcı kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu konulara yönelik projeler uygular, mevcutları destekler, gerekli toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenleyebilir. Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir. Arşiv oluşturabilmesi için eğitim seminerleri, plan ve projeler yapar veya yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi için yarışma açabilir, piyango, balo v.s sosyal faaliyetlerde bulunabilir, lokal ve tesisleri için taşınmaz edinebilir.

c) Dernek,  amacı doğrultusunda temsil ettiği, Trabzon ili iş dünyası kesimine öncelik verilmek üzere piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi,  ülke ekonomisinin istikrarı için katkıda bulunur, dünyada teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.

 d) Yatırımlar ve  ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir, kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir, eğitim öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmesine destek olabilir, üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir,

e) Bölgesel gelişmişlik farklılıkların giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve Sektörel çalışma yapabilir, toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur bu yönlerde faaliyet gösterir.

f) Dernek yönetim kurulu ve üyeler arasından oluşturacağı çeşitli çalışma komiteleri ile ilin ve ülkenin ekonomisine bilimsel alanda da destek olarak yön verir ve işadamlarının ekonomiye daha fazla katkı koymasını sağlayabilir.

g) Dernek basılı ve elektronik ortamda bülten, magazin, dergi ve gazete çıkarabilir.

Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilmesi için faaliyet konusu ile ilgili yasa hükümlerini uygulamak zorundadır. Yasa’nın  aksine bir tasarrufta bulunamaz.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;

a) Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

e) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve

yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

f) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

g) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

h) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

ı) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j) Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

k) Dernek, Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek vakıf veya sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir,  yardımlaşabilir, ortak çalışmalar yapabilir.

l) Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak,

m) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n) Dernek amacına uygun olarak diğer dernek, vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşları  ile yardımlaşabilir, yardım yapabilir,  platformlar oluşturabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek Trabzon’un sosyal, ekonomik, teknolojik, eğitimsel, sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı

         Madde 3- Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul

           eden ve üyelik için demekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan herkes bu derneğe

           üye olma hakkına sahiptir.

           Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en

           çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

           Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

           Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen

           kişilerdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asıl üyenin derneğin faaliyetlerine ve

           yönetimine katılma hakkı vardır.

           Dernek üyeliği olmayan; Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış,

           Trabzon'un sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına katkıda bulunmuş, Maliye Bakanlığı'nca

           açıklanan vergi rekortmenleri listelerine girmiş, Trabzon ihracatına katkı veren şirketlerde

           ortaklık ve yöneticilik yapmış kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olarak kabul

           edilebilir.

           Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar, onur üyeleri aidat

           ödemezler, herhangi bir kurula aday olamazlar,

 Üyelikten Çıkma

Madde 4- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı bildirime gerek kalmaksızın yıllık aidatını ödememek

d) Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Üye, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurulda itiraz hakları vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

 Dernek Organları

Madde 6 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Yüksek İstişare Konseyi’nden oluşur.

 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7–Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı ve genel kurulun yapıldığı yıl sayılmaksızın öncesindeki iki yıl ve daha fazla süre aidat borcu olmayan üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, 2 (iki)  yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır

Genel kurul;

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,  üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-  Genel kurulda, organ aday listeleri seçimleri aksine karar alınmamışsa gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  divan heyetinin belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulda organ aday listeleri Genel kurul divanı oluştuktan sonra, başkan adayınca divan başkanına teslim edilir. Gizli oylamada çizikli listeler geçersiz sayılır. Divan başkanına teslim edilen listelerin geçerli sayılması için ilgili kurulun, tüzükte yazan asil ve yedek sayısı kadar aday gösterilmesi zorunludur.  Kurullarda birden fazla aday listesi varsa açık oylama yapılamaz.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

ı) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Derneğin fesih edilmesi,

k) Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

l) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Madde 10 - Yönetim kurulu 13 asıl ve 6 yedek üye olarak genel kurulca 2 yıl süre ile seçilir. Yönetim kurulu aday listesi ek: 1 deki şekli ile genel kurula sunulur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan yardımcıları,  genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

          Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel             kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu başkanının     istifası durumunda, yönetim toplanarak olağan genel kurula kadar bir başkan seçer. Yedek üyelerin göreve     çağrılmasına rağmen yönetim kurulu asıl üye tamsayısının yarısının altına düşerse kalan yönetim kurulu üyeleri   derneği 1(bir) ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Sulh   Hukuk Hakimliği 3 üyeyi, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

g) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

h) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

I) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

k) Kira sözleşmesi yapmak

l) Platformlara katılma kararı almak

 Yüksek İstişare Konseyi

-Yüksek İstişare Konseyi (YİK), derneğin danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda konsey üyesidir. Yüksek istişare konseyinin yedi üyeden oluşan başkanlık divanı, genel kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir. Aday listesi ek: 3 deki şekli ile genel kurul divan başkanına sunulur

Yüksek İstişare Konseyi 1 başkan 1 başkan yardımcısı 5 üye olmak üzere 7 kişiden oluşur. Konsey görevlendirmeyi ilk toplantıda kendi arasında belirler.

Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulu’ nu bağlayıcı değildir

 Yüksek istişare konseyi  toplantılarına  gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal ve gönüllü meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere konsey başkanlığınca devamlı ve geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler konsey oylamasına katılmazlar.

Konseyin Başlıca Görevleri:

a) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

 Denetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Madde 11- Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek üye olarak genel kurulca iki (2) yıl süre ile seçilir.

Denetim kurulu aday listesi ek: 2 deki şekli ile divan başkanlığına başkan adayınca teslim edilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Başkanın istifası durumunda asil üyeler toplanarak başkan seçer.

 Denetim Kurulunun Görevleri

Denetim  Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Giriş aidatı 1000 TL olup yıllık aidat tüzel kişiler için 500, gerçek kişiler için 300 TL dır.

 Bu miktarları artırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir. Artış oranı, yıllık enflasyon oranından fazla olamaz. Üye olunan yılın aidatı aya bakılmaksızın tam olarak ödenir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c) Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

d) Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f) Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Diğer gelirler.

 Tutulması Gerekli Olan Defterler ve Tutulma Esas ve Usulleri   

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 Tutulacak Defterler

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Dernek gelecekte Bilanço esasına göre defter tutması durumunda aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır.

1)   (a) bendinin 1, 2, 3 alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğimizin İktisadi işletmeleri için Tutulacak Defterler

Yukarıda belirtilen defterlerden -Yevmiye Defteri –Büyük Defter –Envanter Defteri tutulur. Bu defterlerin tasdiki Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.       

 Defterlerin Tasdiki

    Dernekte tutulması zorunlu olan defterler ile isteğe bağlı tutulan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.”

 Kayıt Usulü

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 Kayıt Zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b) Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

 Hesap Dönemi

Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

 Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemlerinde Usul

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş(15) gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

 Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,  eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin yönetim kurulu asıl üyelerine teslim edilmesi bir tutanakla yapılır. Ancak yönetim kurulunca yetki belgesi düzenlenen kişiler için yönetmelik hükümleri uygulanır.

 Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. 

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Gelirlerin Teslim Edilmesi;

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2019 yılı için 3292,00 TL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 Beyanname Verilmesi

Madde 15- Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

 Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, 

Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,

Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, mahalli mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’ te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.”

Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.

 Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konularak tüzük değişikliği yapılabilir.             

Genel kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Tüzük genel kurulda 2/3 çoğunlukla kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli    

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

    Dernek, genel kurul kararı ile feshedilmiş veya kendiliğinden sona erdiği mahkemece tespit edilmiş ise derneğin tüm menkul ve gayrimenkul malları son yönetim kurulunca seçilecek üç kişilik tasfiye komisyonunca belirlenir. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.     

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve haklarını genel kurulda belirlenecek yere  tutanakla teslim eder.

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağı genel kurul kararına bırakılır genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemiş, genel kurul toplanamamış son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri tamamlanmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para, mal ve hakları,  derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 Hüküm Eksikliği           

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Üst Kuruluş Kurma ve Temsil Etme Usulleri

Madde 22- Derneğin Federasyon Kurma ve temsil etme usulleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Genel Kurul kararı ile dernek aynı amaçla en az 5 derneğin bir araya gelmesi ile oluşacak federasyona üye olabilir.

2) Temsil etme, üye olunan federasyonda dernek en az üç üye ile temsil edilir. Bu üyeler yönetim kurulunca seçilir.

 İş bu tüzük 22 (Yirmi iki)  maddeden ibarettir.

 Ek1

 

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

 

………….  ………….

 

ASİL ÜYELER

  1

 

  2

 

  3

 

  4

 

  5

 

  6

 

  7

 

  8

 

  9

 

10

 

11

 

12

 

YEDEK ÜYELER

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

     

 Ek2

DENETİM KURULU

BAŞKAN

 

…………  ………..

 

     

                                                                                            ASİL ÜYELER

1

 

2

 

YEDEK ÜYELER

1

 

2

 

3

 

 

 

Ek 3

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

İsim                                                    Görev                                           

 

1- Sırrı Furkan EREN     Yön. Kur. Başkanı              

 

2- Seçkin KANCA           Yön. Kur. Bşk. Yrd.                                 

 

        3- Tayfun DENİZER       Yön. Kur. Baş. Yrd.          

        4- Övün Vedat OYMAN              Mali Sayman                                             

        5- Mehmet  MANZAK        Genel Sekreter               

        6- Serkan AYTEKİN        Üye                                                          

        7- Dursun Ali SAKARYA  Üye                                   

        8-Serhan BAYGIN            Üye                                                           

        9- Erdinç ÖZER                Üye                                  

      10- Volkan MACİT             Üye                                                            

      11- Mustafa TİRYAKİ        Üye                                     

      12- Tufan SAĞLAM           Üye                                                           

      13- Yusuf ÇAKIR               Üye                                   

 

 

 

 

 
22.11.2019
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2021.
MAKSIFEDtürkonfed